Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở

1. Cơ cấu tổ chức:

Gồm có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng và các công chức, người lao động thừa hành.

a. Chánh Văn phòng Sở.

Là người đứng đầu Văn phòng Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động của Văn phòng; có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

b. Phó Chánh Văn phòng Sở.

Tham mưu, giúp việc cho Chánh Văn phòng Sở thực hiện các công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

c. Kế toán trưởng:

Tham mưu, giúp việc cho Chánh Văn phòng Sở thực hiện các công tác được phân công theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về công tác Tổ chức, Tổng hợp, Quản trị Hành chính, Kế hoạch, Tài chính, cụ thể như sau:

a. Công tác Tổ chức:                        

- Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở theo hướng dẫn của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ và theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

 b. Công tác Kế hoạch, tổng hợp:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của ngành.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự phân công của UBND tỉnh.

c. Công tác Quản trị Hành chính:

- Xây dựng lịch công tác của Lãnh đạo Sở, chuẩn bị nội dung, chương trình, ghi biên bản họp giao ban và dự thảo kế hoạch công tác tháng, thông báo kết luận cuộc họp do Lãnh đạo Sở chủ trì về các nội dung thuộc lĩnh vực công tác của Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và trật tự trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước, quân sự, quốc phòng và tự vệ thuộc phạm vi được giao; phòng chống cháy, nỗ, lụt, bão; văn hóa công sở; tiếp khách; vệ sinh môi trường, kiểm soát thủ tục hành chính, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2015 thuộc nội bộ Sở.

- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của ngành và của cơ quan. Đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, thông tin liên lạc, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở.

- Thực hiện quản lý hệ thống phần mềm quản lý văn bản iDesk của Sở, công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật; quản lý cổng thông tin điện tử, mạng tin học nội bộ, khai thác Internet phục vụ công tác chuyên môn.

-  Xây dựng, theo dõi, kiểm tra các nội quy, quy chế của cơ quan, phối hợp với Chủ tịch Công đoàn giúp Giám đốc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Quản lý bộ phận "một cửa" của Sở; tiếp nhận giải quyết và chuyển trả kết quả các thủ tục hành hành từ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định.

d. Công tác Tài chính:

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện công khai việc sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

 - Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản của cơ quan Văn phòng Sở; thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2544654

.Hôm nay: 315
.Hôm qua: 2101
.Trong tuần: 9973
.Tất cả: 2544654

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này