Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội

1. Cơ cấu tổ chức:

Gồm có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thừa hành.

a. Trưởng Phòng:

Là người đứng đầu Phòng Bảo trợ xã hội, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động của Phòng Bảo trợ xã hội; có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Bảo trợ xã hội; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

b. Phó Trưởng Phòng:

Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Trưởng Phòng về các lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo, Trẻ em, Bình đẳng giới, cụ thể như sau:

 a. Về Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các đề án, chương trình về bảo trợ xã hội khác có liên quan.

- Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác.

- Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

b. Về Lĩnh vực Trẻ em

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

c. Về Lĩnh vực Bình đẳng giới:

- Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh.

- Là bộ phận giúp việc của cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng công chức của Phòng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2048482

.Hôm nay: 2195
.Hôm qua: 2427
.Trong tuần: 15864
.Tất cả: 2048482

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này