Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở

 
1. Chức năng, nhiệm vụ
 
Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Văn phòng Sở) là đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện về các công tác: Tổ chức, Hành chính - Quản trị, Cải cách hành chính - Pháp chế; Thi đua - khen thưởng, cụ thể:
 
a) Về công tác Tổ chức
 
- Tổ chức bộ máy: xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan và phối hợp xây dựng tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc; thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ đối với các phòng chuyên môn, chi cục thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;
 
- Tổ chức cán bộ: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân câp tỉnh;
 
- Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức hàng năm; xây dựng kế hoạch nhu cầu tuyển công chức thuộc Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức của ngành;
 
- Thực hiện các chế độ chính sách: Nâng, chuyển ngạch; nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, thẩm định nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo, thâm niên thanh tra, giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ dưỡng hàng năm, mất sức, thôi việc, nghỉ phép, tăng giảm và khai báo bảo hiểm xã hội và các chế độ khác;
 
- Thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên theo phân cấp quản lý; Thực hiện công tác kê khai tài sản, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và tác chiến phòng thủ khu vực tỉnh, huyện.
 
b) Cải cách hành chính, pháp chế
 
- Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham mưu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008;
 
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý ngành;
 
- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
 
- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
 
- Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với Thanh tra, cơ quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan; đôn đốc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; tham gia ý kiến về việc xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan.
 
c) Quản trị mạng
 
Tố chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
 
d) Quản trị - Hành chính
 
- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở;
 
- Phục vụ Hội nghị, lễ tân khánh tiết; thực hiện công tác bảo vệ trật tự cơ quan, phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ;
 
- Kiểm tra các văn bản soạn thảo thuộc trách nhiệm của Sở về mặt kỹ thuật soạn thảo văn bản, về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của văn bản với hệ thống pháp luật, đồng thời góp ý kiến về nội dung của dự thảo văn bản.
 
e) Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật
 
Thực hiện xem xét kỷ luật, thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành; vi phạm kỷ luật được thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động. Hàng năm đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.
 
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
2. Tổ chức và biên chế
 
Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng và 02 Phó chánh Văn phòng giúp việc.
 
Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức trong phòng trên cơ sở biên chế được phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý công chức và tài sản được giao theo quy định.
 
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 433772

.Hôm nay: 218
.Hôm qua: 734
.Trong tuần: 952
.Tất cả: 433772

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này