Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục nghề nghiệp Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục nghề nghiệp

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Giáo dục nghề nghiệp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp.
Phòng Giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ
a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 
- Ban hành các quyết định, chỉ thị về  lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở ;
-  Quy họach, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực phòng quản lý, phù hợp với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
-  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới, đề án về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; 
b) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng  quản lý theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức thực hiện việc thành lập, cho phép thành lập trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp;
- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt;
- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; việc xây dựng chương trình, giáo trình; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên; tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Thực hiện đăng ký họat động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp;
- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp; kiểm tra việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập, sáp nhập, chia tách, tạm đình chỉ hoạt động, giải thể, đổi tên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; việc công nhận, công nhận lại, thôi công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các trường Trung cấp tư thục.
d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nghiệp vụ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
e)  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực phòng đảm trách đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp  huyện, xã;
g) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;
h) Tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;
i) Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật;
k) Quản lý cán bộ, công chức và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Sở.
l) Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo kế họach chung của Bộ, của tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở .
2. Tổ chức và biên chế
Phòng Giáo dục nghề nghiệp có Trưởng phòng và một Phó trưởng phòng giúp việc.
Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức trong phòng trên cơ sở biên chế được phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý công chức và tài sản được giao theo quy định.
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 433762

.Hôm nay: 208
.Hôm qua: 734
.Trong tuần: 942
.Tất cả: 433762

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này