Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo trợ xã hội

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;  phòng Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ:
a) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch giai đoạn và hàng năm, các văn bản hướng dẫn thực hiện về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo.
- Phê duyệt kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và phê duyệt kế quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh.
b) Tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện:
- Bảo trợ xã hội:
+ Chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi theo quy định của Luật; chế độ, chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất theo quy định;
+ Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực được phân công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành như: Phát triển Nghề công tác xã hội; Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi…;
+ Quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định, các Hội liên quan trong lĩnh vực được phân công.
+ Cập nhật, thống kê số liệu người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất và đối tượng bảo trợ xã hội khác.
+ Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực được phân công.
- Giảm nghèo:
+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình, Nghị quyết về giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo.
+ Hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo quy định; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảm nghèo theo định kỳ.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.
d) Quản lý cán bộ, công chức và cơ sở vật chất được giao theo quy định của Nhà nước và của Sở.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở.
2. Tổ chức và biên chế
Phòng Bảo trợ xã hội có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức giúp việc.
Trưởng phòng Bảo trợ xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong phòng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 345123

.Hôm nay: 361
.Hôm qua: 480
.Trong tuần: 3166
.Tất cả: 345123

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này